Andrei Gheorghiu

Politica de confidențialitate

INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Partidul UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA este un partid politic înscris la poziția 125 în Registrul Partidelor Politice din România, cu sediul în Bld. Aviatorilor, Nr. 9, București, Sector 1, Cod de Identificare Fiscală 36420951, cont bancar RO33 UGBI 0000 1320 2425 7RON, deschis la Garanti Bank, e-mail contact@usr.ro, website www.usr.ro, reprezentat legal prin Dl. Ilie-Dan BARNA, în calitate de Președinte (denumit în continuare “USR”)

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal USR: Teodora Stoian

Adresă e-mail: dpo@usr.ro

PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARTITATE este un partid politic înscris la poziția 181 în Registrul Partidelor Politice din România, cu sediul în Str. Finlanda, Nr. 15, București, Sector 1, Cod de Identificare Fiscală 40337570, cont bancar RO20 RNCB 0085 1619 7339 0001, deschis la Banca Comercială Română, e-mail contact@ro.plus, website: www.ro.plus, reprezentat legal prin Dl. Dacian-Julien CIOLOȘ, în calitate de Președinte (denumit în continuare “PLUS”)

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal PLUS: Andrei Lupu

Adresă e-mail: dpo@ro.plus

USR și PLUS au calitatea de operatori în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului UE nr. 2016/679 și al Legii nr. 190/2018. De asemenea, arătăm că cele două partide au constituit alianța electorală ”Alianța 2020 USR PLUS”, conform art. 7 și următoarele din Legea nr. 33/2007 și a protocolului electoral, astfel că această alianță electorală va avea calitatea de operator de date cu caracter personal, fiind constituită din cele două partide menționate anterior.

USR, PLUS, precum și ”Alianța 2020 USR PLUS” vor fi numite în continuare, împreună, “Operatorii”.

Introducere prelucrare date cu caracter personal

Având în vedere intrarea în vigoare la data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul”), precum și art. 9 din Legea nr. 190/2018 (denumită în continuare “Legea”) și art. 6 alin. (4) și (5) din OUG nr. 6/2019 (denumit în continuare ”OUG”), Operatorii în calitate de partide politice se obligă să respecte principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și obligațiile ce le revin în baza Regulamentului, a Legii și a OUG, precum și drepturile persoanelor vizate prevăzute de Regulament.

În acest sens, Operatorii pun la dispoziția dumneavoastră prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul completării si semnării listei de susținători pentru alegerea membrilor din România pentru Parlamentul European din anul 2019.

I. LISTA DE SUSȚINĂTORI

1. Scop prelucrare date cu caracter personal și temei legal

Utilizăm datele dumneavoastră numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prezentele indicații privind protecția datelor. Prezenta secțiune descrie scopul pentru care sunt colectate și prelucrate datele cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea principiului legalității, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament, persoana vizată dându-și consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru scopul specific arătat în această secțiune. Prin completarea și semnarea listei de susținători, persoana vizată și-a exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operatori. Arătăm faptul că prezenta informare respectă şi prevederile legislației interne, respectiv art. 9 din Lege.

Scopul specific pentru care persoana vizată își dă consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin completarea și semnarea listei este susținerea listei de candidați propusă de alianța electorală ”Alianța 2020 USR PLUS” la alegerea membrilor din România pentru Parlamentul European din anul 2019.

De asemenea, Operatorii colectează, procesează și stochează date cu caracter personal în scopul utilizării lor în campaniile politice, precum și în orice alte activități politice prezente şi viitoare pe care le vor derula împreună sau separat, pe perioada de colectare și stocare, conform prezentei informări. Operatorii prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurării campaniei de susținere a candidaților români din partea alianței electorale “Alianța 2020 USR PLUS” la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2019.

Ca partide politice înregistrate în România, Operatorii au un rol fundamental în realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituțional sau de dreptul internațional public ori funcționarea sistemului democratic, incluzând încurajarea participării cetățenilor în procesul de luare a deciziilor şi a pregătirii politicilor publice, respectiv promovarea principiilor şi valorilor democrației.

2. Date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal cu privire la a căror prelucrare își dă consimțământul persoana fizică vizată, care va completa și semna lista de susținători și care vor fi colectate și prelucrate de Operatori sunt următoarele: semnătură, nume, prenume, data nașterii, denumire act de identitate, număr act de identitate, serie act de identitate.

3. Entitate abilitată (Operatorii) și contact

Dacă aveți întrebări despre protecția datelor, vreți să vă exercitați drepturile sau pretențiile privind datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să vă adresați oricăruia dintre operatorii enumerați în preambul, respectiv: Responsabil date USR – Teodora Stoian, e-mail dpo@usr.ro, Responsabil date PLUS – Andrei Lupu, e-mail dpo@ro.plus.

4. Drepturile persoanei vizate

Operatorii vă informează că aveți următoarele drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de retragere a consimțământului, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere dacă v-au fost încălcate drepturile cuvenite în raport cu protecția datelor (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal, Bld. G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, București, Sector 1).

5. Perioada pentru care datele sunt stocate

Datele astfel colectate prin intermediul acestui tabel vor fi stocate de Operatori la sediul operatorului USR, pe toată perioada anterioară depunerii la Biroul Electoral Central și pentru o perioadă de 6 luni de la ziua de referință, conform art. 6 alin. (5) din OUG.

6. Aspecte privind transmiterea datelor astfel colectate către terți

Datele cu caracter personal astfel colectate vor fi transmise la Biroul Electoral Central, conform art. 16 alin. (4) și următoarele din Lege, spre verificare în vederea susținerii listei de candidați a alianței electorale ”Alianța 2020 USR PLUS” la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019.

7. Aspecte privind arhivarea și ștergerea datelor cu caracter personal

Datele sunt arhivate în format fizic la sediile operatorului USR pe toată perioada de strângere de semnături, anterior depunerii la Biroul Electoral Central. Operatorii vor adopta măsuri de securitate tehnică și organizatorică privind arhivarea listelor de susținători anterior depunerii la Biroul Electoral Central, în acest sens listele urmând a fi păstrate într-un dulap cu destinație specială, încuiat cu cheie. Accesul la acest dulap va fi limitat membrilor din echipele de campanie ale Operatorilor. Arhivarea se va face cu respectarea dispozițiilor din dreptul național.

Membrii din echipele de campanie ale Operatorilor vor semna declarații de confidențialitate privind datele cu caracter personal colectate și prelucrate.

În conformitate cu art. 6 alin. (5) din OUG, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a candidaturilor, Operatorii vor prelua listele de susținători pe care le-au depus la Biroul Electoral Central și le vor păstra 6 luni de la ziua de referință. După expirarea termenului de păstrare de 6 luni, Operatorii vor asigura distrugerea listelor de susținători prin proceduri ireversibile.

II. LISTA DE SIMPATIZANȚI

1. Scop prelucrare date cu caracter personal și temei legal

Utilizăm datele dumneavoastră numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prezentele indicații privind protecția datelor. Prezenta secțiune descrie scopul pentru care sunt colectate și prelucrate datele cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea principiului legalității, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament, persoana vizată dându-și consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru scopul specific arătat în această secțiune. Prin completarea și semnarea listei de simpatizanți, persoana vizată și-a exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operatori. Arătăm faptul că prezenta informare respectă şi prevederile legislației interne, respectiv art. 9 din Lege.

Scopul specific pentru care persoana vizată își dă consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin completarea și semnarea listei de simpatizanți este pentru a fi informată cu privire la proiectele, evenimentele și orice acțiuni politice susținute și promovate de Operatori în prezent și în viitor.

Pentru a vă informa cu privire la proiectele și evenimentele următoare ale Operatorilor, vă dați acordul prin completarea datelor să vă contactăm telefonic, prin sms și prin transmitere de e-mail-uri.

Operatorii colectează, procesează și stochează date cu caracter personal în scopul utilizării lor în campaniile politice, precum și în orice alte activități politice prezente şi viitoare pe care le vor derula împreună sau separat. Ca partide politice înregistrate în România, Operatorii au un rol fundamental în realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic, incluzând încurajarea participării cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor şi a pregătirii politicilor publice, respectiv promovarea principiilor şi valorilor democraţiei.

Operatorii colectează datele personale pentru a le utiliza în scopuri politice și pentru a-și crea o imagine asupra electoratului din România.

2. Date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal cu privire la a căror prelucrare își dă consimțământul persoana fizică vizată, care va completa și semna lista de simpatizanți și care vor fi colectate și prelucrate de Operatori sunt următoarele: nume, prenume, e-mail și număr de telefon.

3. Cum folosim datele

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai justificat, cu consimţământului dumneavoastră, în baza interesului nostru legitim, precum şi dacă este aplicabil conform unui temei legal în următoarele modalități:

  • pentru a vă trimite mesaje în legătură cu campaniile și orice alte acţiuni politice ale noastre – în desfășurarea activităților noastre care urmăresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic și avem un interes legitim să informăm electoratul despre acțiunile Operatorilor;
  • pentru a vă contacta pe diverse subiecte, întrebări, chestionare – în desfășurarea activităților noastre care urmăresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic și avem un interes legitim să interacționăm cu electoratul;
  • pentru a observa și analiza intențiile de vot și opiniile politice – în desfășurarea activităților noastre care urmăresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic și avem un interes legitim să înțelegem electoratul și să identificăm susținătorii Operatorilor;
  • pentru a vă trimite și realiza sondaje pe care le vom analiza în desfășurarea activităților noastre care urmăresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic;
  • pentru prelucrarea cererilor de înscriere și administrarea listelor de membri – în baza interesului nostru legitim de a avea o bază de date a membrilor, simpatizanților și susținătorilor;
  • pentru a vă trimite informații despre activitățile de strângere de fonduri organizate de oricare dintre Operatori – în desfășurarea activităților noastre care urmăresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic și avem un interes legitim să asigurăm finanțarea Operatorilor;
  • pentru procesarea donațiilor și verificarea legalității acestora – avem un interes legitim să procesăm donațiile și o obligație legală să verificăm legalitatea acestora;
  • pentru realizarea cercetărilor de piață/sondaje – avem un interes legitim pentru a observa direcția politicii generale în România
  • pentru întocmirea listelor de susținători pentru candidații la alegerile europene, naționale sau locale.

 

4. Entitate abilitată (Operatorii) și contact

Dacă aveți întrebări despre protecția datelor, vreți să vă exercitați drepturile sau pretențiile privind datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să vă adresați oricăruia dintre operatorii enumerați în preambul, respectiv: Responsabil date USR – Teodora Stoian, e-mail dpo@usr.ro, Responsabil date PLUS – Andrei Lupu, e-mail dpo@ro.plus.

5. Drepturile persoanei vizate

Operatorii vă informează că aveți următoarele drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de retragere a consimțământului, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere dacă v-au fost încălcate drepturile cuvenite în raport cu protecția datelor (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal, Bld. G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, București, Sector 1).

6. Perioada pentru care datele sunt stocate

Datele astfel colectate, prin intermediul acestui tabel, vor fi stocate de Operatori în format digital în baza lor de date pe perioadă nedeterminată, până la retragerea consimțământului. Tabelele pe suport de hârtie vor fi distruse prin mijloace ireversibile în termen de 6 luni de la colectare, după ce respectivele date au fost preluate în format digital în baza de date a Operatorilor.

7. Aspecte privind transmiterea datelor astfel colectate către terți

Datele cu caracter personal astfel colectate nu vor fi transmise către terţi ci vor fi folosite doar de către Operatori.

8. Aspecte privind arhivarea și ștergerea datelor cu caracter personal

Datele sunt arhivate în format fizic la sediile Operatorilor pe o perioadă de 6 luni de la colectare, până la introducerea acestora în bazele de date ale Operatorilor. Operatorii vor adopta măsuri de securitate tehnică și organizatorică privind arhivarea listelor de simpatizanți, în acest sens listele urmând a fi păstrate într-un dulap cu această destinație specială, încuiat cu cheie. Accesul la acest dulap va fi limitat membrilor din echipele de Operatorilor care introduc datele în baza de date. Arhivarea se va face cu respectarea dispozițiilor din dreptul național.

Membrii din echipele Operatorilor care au acces la tabele pentru introducerea datelor în baza de date vor semna declarații de confidențialitate privind datele cu caracter personal colectate și prelucrate. Datele vor fi șterse la cererea expresă a persoanei vizate.